• Περιγραφή
  • Χαρακτηριστικά
  • Χάρτης
  • Τιμή
  • Φυλλάδιο
RE108
Residence in Vari

Contemporary house designed by a well-known architect. Very modern, hi-tech design, innovation, new textures, materials, colours. Exactly what a four member family needs to enjoy quality lifestyle in Athens. Small dimensions and garden.
Μεγέθυνση
Χαρακτηριστικά

ΧάρτηςΤιμή

Βίντεο