Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

Κάθε χρήστης του δικτυακού τόπου μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση του δικτυακού τόπου, αλλιώς τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Κάθε χρήστης του δικτυακού τόπου μας υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η GΚΤΙΖΕΙΝ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απαίτηση, ούτε για τυχόν ζημία, που ενδέχεται να προκληθεί στους χρήστες του δικτυακού τόπου της, από αιτία που συνδέεται με τη λειτουργία ή μη αυτού ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν, ή εξαιτίας της αδυναμίας παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού, ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η GΚΤΙΖΕΙΝ και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες αυτού ή του server που τον φιλοξενεί, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της GΚΤΙΖΕΙΝ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχεται μόνο για προσωπική και όχι εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό και σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή του, αποθήκευση, διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των παρεχόμενων, μέσω του δικτυακού τόπου υπηρεσιών της GΚΤΙΖΕΙΝ, υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3471/2006 περί Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) και του ευρωπαϊκού δικαίου. Η GΚΤΙΖΕΙΝ θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου, για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη αρχείου προσωπικών τους δεδομένων, την διόρθωση ή συμπλήρωση αυτού ή την διαγραφή του. Οι ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου, έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, μόνο με τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, το αρμόδιο τμήμα της GΚΤΙΖΕΙΝ θα διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, η GΚΤΙΖΕΙΝ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.